S F E R O 3 6 5

Please Wait For Loading

Política de privacidad & Aviso Legal

    Here!
  • Home
  • Política de privacidad & Aviso Legal

La Sociedad PLAYBACK SL se encuentra en territorio Andorrano. Por este motivo este apartado está en catalán. Gracias por su comprensión.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’empresa PLAYBACK, S.L, es compromet a protegir la vostra privacitat i utilitzar la tecnologia que proporcioni una experiència segura a la web www.sfero365.com. Aquesta declaració de privacitat regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant la política de privacitat consentiu les pràctiques descrites en la present declaració.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Us informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquesta web serà tractada per l’empresa PLAYBACK, S.L. en qualitat de responsable del tractament.

PLAYBACK, S.L. és el titular d’aquest lloc web, domiciliada a l’Av. Verge de Canòlich, 124, Ed. La Freixera, Baixos – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.

QUINES DADES RECOLLIM

La visita a aquest lloc web no implica l’obligació de facilitar cap dada personal. En el cas que es faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran tractades de forma lleial i lícita en compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”) i els reglaments que la desenvolupen i, passaran a formar part del Registre de les activitats de tractament corresponent titularitat de PLAYBACK, S.L. d’acord amb l’article 34 de la mateixa llei.

Aquest lloc web només recollirà les dades personals que siguin estrictament necessàries per complir amb la prestació dels serveis requerits i únicament seran utilitzades per aquesta finalitat.

PLAYBACK, S.L. assegura la confidencialitat de les dades que es facilitin i garanteix que, en cap cas, seran cedides a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

RECOLLIM COOKIES

Us informem que aquest lloc web només recull galetes (“cookies”) de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web. Per a l’ús d’altres galetes (“cookies”) serà necessari el vostre consentiment. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes consultant la nostra Política de Cookies.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

PLAYBACK, S.L. podrà tractar les seves dades per a les finalitats següents:

· Gestió de la plana web. En accedir al lloc web, us informem que les dades de navegació es tractaran per a finalitats analítiques i estadístiques que ajudaran a millorar l’oferta dels nostres serveis així com per atendre els vostres suggeriments.

· Comunicacions i consultes. Només es tractaran les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar les consultes i preguntes per tal de donar resposta a les mateixes i fer-les arribar als seus sol·licitants.

· Gestió de notificacions. Només es tractaran les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar i/o resoldre la vostra sol·licitud o petició en matèria de protecció de dades personals.

· Gestió dels butlletins de notícies “newsletters” i accions de màrqueting. Només es tractaran les dades personals (correu electrònic) per a l’enviament de butlletins amb notícies, ofertes i promocions comercials a les persones interessades. Per a l’enviament dels butlletins s’utilitza la plataforma Mailchimp pertanyent a la companyia americana The Rocket Science Group, LLC. Aquesta eina és únicament un mitjà que facilita l’enviament de butlletins. No hi ha cessió ni transferència internacional de les dades personals.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades personals és de les mateixes persones interessades a través de la pàgina web mitjançant un formulari d’inscripció, formularis de sol·licitud d’informació, o bé per telèfon o per correu electrònic.

Totes aquestes finalitats es troben regulades al nostre registre de les activitats de tractament.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Playback, S.L., conservarà les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d’obligat compliment, d’acord amb la normativa vigent. En el supòsit que l’empresa es vegi obligada a conservar les dades personals per donar compliment a una legislació, aquestes seran conservades durant dit període addicional però restaran bloquejades i només es tractaran per garantir la seva conservació. En finalitzar el termini de conservació obligatori, seran suprimides.

TRASPÀS DE DADES PERSONALS

Les dades personals no es traspassaran a tercers.

Es podran traspassar dades a les Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin amb motiu del compliment de les obligacions legals de l’empresa.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Per normal general, les dades recollides no es traspassaran fora d’Andorra.

Per a l’enviament de butlletins de notícies, PLAYBACK, S.L. utilitza la plataforma MAILCHIMP que pertany a la companyia americana The Rocket Science Group, LLC, adscrita al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units. No obstant, la utilització de MAILCHIMP no comporta la cessió / transferència de les dades sinó que aquesta plataforma és una via utilitzada única i exclusivament per poder enviar els butlletins de notícies, ofertes i promocions comercials.

DE QUINS DRETS DISPOSEU?

D’acord amb la LQPD i els reglaments que la desenvolupen, se us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals.

Per tal d’exercir-los haureu d’adreçar una sol·licitud escrita i signada al correu electrònic dpd@rlcandorra.com adjuntant una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

En el supòsit que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació prop de l’Agència Andorrana de protecció de dades (APDA).

PUC RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT?

El consentiment donat pels usuaris pot ser retirat en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

AMB QUINES MESURES DE SEGURETAT PROTEGIREM LES VOSTRES DADES?

PLAYBACK, S.L., garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

POSSIBLES CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Aquesta política de privacitat pot estar subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada a través de la nostra pàgina web, perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l´accés i l´ús de la pàgina web www.sfero365.com, en endavant el lloc web, del qual és titular i propietària l’empresa PLAYBACK, S.L., amb domicili a l’Av. Verge de Canòlich, 124, Ed. La Freixera, Baixos – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra i N.R.T. L-707518-E.

L´accés i la utilització de la web és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció previs, no obstant, l’accés implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions que s’inclouen en la versió publicada a la web en el moment d’accés, excepte la política de privacitat i la política de cookies, que caldrà acceptar-les de forma expressa i separadament. En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al lloc web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del lloc web.

RESPONSABILITAT

El lloc web ha estat elaborat de bona fe per PLAYBACK, S.L., amb informació provinent de fonts internes i dels proveïdors i s’ofereix en el seu estat actual als visitants. La informació continguda al lloc web és la vigent en la data de la darrera actualització, i PLAYBACK, S.L. no garanteix l’absència d’errors en l’accés al lloc web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

PLAYBACK, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la web, software, materials o productes inclosos al lloc web i dels programes que incorpori, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

PLAYBACK, S.L. no assumirà cap responsabilitat que pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostra societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PLAYBACK, S.L. 

PLAYBACK, S.L. es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del lloc web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del lloc web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, PLAYBACK, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al lloc web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest lloc web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de “framing” entre les seves pàgines web i el lloc web. Així mateix, PLAYBACK, S.L. no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al lloc web.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi de la informació i les aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del lloc web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del lloc web. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del lloc web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel lloc web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I  “COOKIES”

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a l’empresa PLAYBACK, S.L., serà tractada amb les finalitats i condicions definides als seus Registres d’Activitats de Tractament.

El responsable del tractament és PLAYBACK, S.L. amb domicili a l’Av. Verge de Canòlich, 124, Ed. La Freixera, Baixos – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra i el seu delegat de protecció de dades és la Lorena Garcia (dpd@rlcandorra.com).

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de gestió de la plana web; gestió d’usuaris registrats al web; gestió de notificacions; gestió de consultes i comunicacions; gestió de l’enviament de butlletins amb informació comercial i gestió de contractació on-line dels productes i/o serveis oferts a través de la mateixa pàgina web.

En compliment de la LQPD i els reglaments que la desenvolupen, PLAYBACK, S.L. us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

Us informem que aquesta plana web recull “cookies”. Podeu consultar la nostra política de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al lloc web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació, software i contingut recopilat de tota la web, etc. ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de PLAYBACK, S.L., o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el consentiment previ i per escrit de PLAYBACK, S.L. L’accés per part de l’usuari als continguts i als serveis del lloc web no implica cap dret de transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de PLAYBACK, S.L. o del tercer titular dels drets, si s’escau.

Els usuaris del lloc web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMÍS

PLAYBACK, S.L. es compromet a no realitzar publicitat enganyosa.

No es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del lloc web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del lloc web com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, PLAYBACK, S.L. es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.